OMAMNÉ, PSYCHOTROPNE LÁTKY A PRÍPRAVKY

Súvisiaca legislatíva:

  • Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch,
  • Vyhláška 158/2010 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náležitostiach knihy omamných látok a o evidencií dokladov preukazujúcich príjem  a výdaj omamných  látok a psychotropných látok,
  • Vyhláška č. 129/2012 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách   na správnu  lekárenskú prax.

Podľa § 2 zákona o OPL  sa rozumie:

Omamné látky sú látky vyvolávajúce návyk a psychickú a fyzickú závislosť ľudí charakterizovanú zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami.

Psychotropne látky sú látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami.

Prípravky sú zmesi látok alebo roztoky látok obsahujúce jednu alebo viac:

  • omamných látok alebo psychotropných látok, a to bez ohľadu na ich fyzikálny stav, okrem prírodne sa vyskytujúcich zmesí látok roztokov alebo, 
  • potencionálne rizikových látok, ktorých chemická štruktúra a predpokladané účinky sú podobné ako pri omamných alebo psychotropných látkach.

Zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami podľa § 4 zákona č. 139/1998 Z. z o OPL sa pod týmto pojmom rozumie:

  • pestovanie, spracovanie, výrova, dovoz, vývoz, tranzit, veľkodistribúcia, výdaj , výskumná, výučbová a expertízna činnosť, ktorá sa vykonáva ma účely zdravotnej starostlivosti alebo na účely veterinárnej starostlivosti.