REKLAMA VETERINÁRNYCH LIEKOV

Reklamu ako prostriedok slúžiaci na predvedenie, prezentáciu alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu ustanovuje Zákon č.147/2001 Z. z. o reklame (ďalej len „zákon o reklame“).

Štátny dozor nad reklamou veterinárnych liekov v zmysle § 134 ods. 2 písm. j) vykonáva ÚŠKVBL

Všeobecné požiadavky na reklamu podľa § 3 ods. 1 zákona o reklame

Reklama nesmie: 

 • obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné cítenie alebo náboženské cítenie, ako aj akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, rasy a sociálneho pôvodu,
 • propagovať násilie, vandalizmus alebo vulgárnosť a navádzať na protiprávne konanie alebo vyjadrovať s ním súhlas
 • prezentovať nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom
 • prezentovať produkty poškodzujúce životné prostredie alebo produkty škodlivé životu alebo zdraviu ľudí, zvierat alebo rastlín bez toho, aby sa na škodlivosť výslovne a zreteľne neupozornilo
 • ohrozovať fyzické zdravie ani psychické zdravie občana
 • prezentovať potraviny a výživové doplnky tak, akoby mali účinky liekov
 • obsahovať osobné údaje, údaje o majetkových pomeroch osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,
 • odvolávať sa na vyhlásenia iných osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu
 • zasahovať do práv iných osôb bez ich súhlasu
 • zneužívať dôveru maloletých osôb, najmä
  •  podnecovať na správanie, ktoré môže ohroziť ich zdravie, psychický vývin alebo morálny vývin
  •  podnecovať na správanie, ktoré môže ohroziť ich zdravie, psychický vývin alebo morálny vývin

Reklama liekov musí:

 • musí v každej časti zhodovať s údajmi uvedenými v súhrne charakteristických vlastností lieku;
 • musí podporovať racionálne používanie liekov objektívnym informovaním lieku bez zveličovania vlastností lieku;
 • nesmie byť klamlivá;
 • nesmie vyvolávať dojem, že lekárske vyšetrenie alebo lekársky zákrok sú zbytočné; 
 • nesmie ponúkať určenie diagnózy alebo spôsob liečby korešpondenciou;
 • nesmie vyvolávať dojem že účinky lieku sú zaručené.

Zakazuje sa reklama liekov:

 • reklama liekov ktoré nie sú registrované v Slovenskej republike;
 • ktoré obsahujú omamné, psychotropné látky a prípravky;
 • ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis.

Zakazuje sa ďalej: 

 • priamo distribuovať lieky verejnosti na účely reklamy;
 • vykonávať s cieľom propagácie liekov návštevy osôb oprávnených prepisovať lieky počas ich  ordinačných hodín.

Povinnosti držiteľa registrácie veterinárneho lieku

 • zabezpečiť súlad reklamy liekov svojho podniku s požiadavkami tohto zákona;
 • oznámiť ústavu kontroly liečiv pripravovanú reklamu veterinárneho lieku.  

Držiteľ rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku a veterinárnej technickej pomôcky je povinný uvádzať veterinárny prípravok alebo veterinárnu technickú pomôcku do predmetu reklamy len v súlade so schválenou informáciu pre používateľa a so schváleným označením obalu .

Presné podmienky  a požiadavky reklamy liekov ustanovuje § 8 zákona č. 147//2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oznámenie o reklame posielajte na oddelenie inšpekcie na email: denisa.bobakova@uskvbl.sk