KONTROLNÉ LABORATÓRIÁ PRE VÝROBCOV

Súvisiaca legislatíva

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o liekoch“)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6 o veterinárnych liekoch a o zrušení smernice 2001/82/ES

Usmernenie Európskej komisie a Európskej agentúry pre lieky (EMA) pre SVP

Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of Information, Rev 18 Corr.

Pôsobnosť UŠKVBL v oblasti kontrolných laboratórií pre výrobcov

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv podľa § 134 ods. 2 zákona 362/2011 Z.z. :

a) vykonáva štátny dozor na úseku veterinárnej farmácie podľa tohto zákona a osobitného predpisu pri činnostiach spojených so skúšaním veterinárnych liekov

f) vydáva

  1. rozhodnutie o povolení, zmene povolenia, pozastavení rozhodnutia a zrušení rozhodnutia na činnosť kontrolného laboratória veterinárnych liekov,
  2. certifikát správnej výrobnej praxe

Povoľovanie činnosti kontrolného laboratória výrobcu veterinárnych liekov

Kontrola veterinárnych liekov je legislatívne ustanovené zákonom o liekoch nariadením EÚ 2019/6 o veterinárnych liekoch.

Ustanovenia zákona o liekoch týkajúce sa výroby veterinárnych liekov sa vzťahujú aj na kontrolné laboratóriá – povolenie na výrobu liekov je potrebné aj pri kontrole kvality veterinárnych liekov, kontrole kvality skúšaných veterinárnych produktov alebo kontrole kvality skúšaných veterinárnych liekov (§ 12 ods. 3 písm. f) zákona 362/2011 Z.z.)

Žiadosť je potrebné poslať na ÚŠKVBL poštou na adresu: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Biovetská34, 94901 Nitra, Slovenská republika alebo elektronicky prostredníctvom portálu verejnej správy „Slovensko.sk“

Následný postup:

  • Pre povoľovanie výroby – postupuje sa podľa čl. 90 nariadenia EÚ 2019/6 a § 7 zákona 362/2011 Z.z.
  • Pre zmeny povolenia výroby  – postupuje sa podľa čl. 92 nariadenia EÚ 2019/6 a § 8 zákona 362/2011 Z.z.

Rozsah činnosti kontrolných laboratórií je definovaný v Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of Information, Rev 18 Corr.