SCHVAĽOVANIE VETERINÁRNYCH PRÍPRAVKOV A VETERINÁRNYCH TECHNICKÝCH POMÔCOK

Schválením veterinárneho prípravku sa rozumie povolenie na uvedenie veterinárneho prípravku na trh v Slovenskej republike (zákon č. 17/2018 Z.z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) a jeho zapísanie do zoznamu schválených veterinárnych prípravkov. Schváleniu podliehajú všetky hromadne vyrábané veterinárne prípravky. Rozhodnutia o schválení, zmene, predĺžení, pozastavení a zrušení schválenia veterinárneho prípravku vydáva Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra.

Oznámením uvádzania veterinárnej technickej pomôcky na trh sa rozumie povolenie na uvedenie veterinárnej technickej pomôcky na trh v Slovenskej republike (zákon č. 17/2018 Z.z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) a jej zapísanie do Zoznamu evidovaných veterinárnych technických pomôcok. Oznámenie o evidencii uvádzania veterinárnej technickej pomôcky na trh vydáva Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra.

Žiadosť o schválenie veterinárneho prípravku predkladá žiadateľ – výrobca alebo iná fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má miesto podnikania alebo sídlo v Slovenskej republike, členskom štáte, zmluvnom štáte, treťom štáte alebo Turecku. 

Žiadateľ o schválenie prípravku podáva žiadosť o schválenie veterinárneho prípravku Ústavu v štátnom jazyku alebo v anglickom jazyku a to v dvoch listinných vyhotoveniach alebo elektronicky. Žiadateľ k žiadosti o schválenie prikladá prílohy a požadovanú dokumentáciu.

Oznámenie uvádzania veterinárnej technickej pomôcky na trh predkladá Ústavu žiadateľ – výrobca alebo iná fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uvádza veterinárnu technickú pomôcku na trh a má miesto podnikania alebo sídlo v Slovenskej republike, členskom štáte, zmluvnom štáte, treťom štáte alebo Turecku. Oznámenie sa podáva v štátnom jazyku alebo v anglickom jazyku a to v dvoch listinných vyhotoveniach alebo elektronicky. Žiadateľ k Oznámeniu prikladá prílohy a požadovanú dokumentáciu.  

Požiadavky a pokyny ku schváleniu veterinárneho prípravku a oznámeniu uvádzania veterinárnej technickej pomôcky na trh vychádzajú z právnej úpravy zákona č. 17/2018 Z.z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach. Konkrétne požiadavky na schválenie veterinárneho prípravku a evidenciu veterinárnej technickej pomôcky sú uvedené v prílohách zákona č. 17/2018 Z.z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach.