PREZNAČOVANIE A DOPREDAJ

Preznačenie obalov veterinárneho lieku

Podľa § 99 ods. 10 zákona č. 362/2011 Z. z. zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“), Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len „ÚŠKVBL“) môže udeliť výnimku, aby vnútorný obal a vonkajší obal veterinárneho lieku neobsahoval niektoré údaje uvedené v odsekoch 1 až 9 tohto zákona a nebol v štátnom jazyku, pokiaľ  je veterinárny liek určený len na podanie veterinárnym lekárom.

Písomná informácia pre používateľa veterinárneho lieku môže obsahovať údaje a informácie uvedené v § 100 ods. 1 až 3 zákona o liekoch okrem štátneho jazyka aj v iných jazykoch, ak sa v nej uvádzajú rovnaké údaje a informácie.

V tomto prípade je potrebné poslať ÚŠKVBL žiadosť o udelenie výnimky v zmysle § 99 ods. 10 zákona o liekoch.

V žiadosti musí byť uvedené:

  • meno/názov a adresa žiadateľa o udelenie výnimky
  • názov lieku, tak ako je registrovaný
  • šarža veterinárneho lieku, pre ktorý sa žiada výnimka
  • veľkosť balenia veterinárneho lieku
  • množstvo veterinárneho lieku
  • pôvodný jazyk na obale
  • dátum exspirácie veterinárneho lieku
  • veľkodistribučná firma, ktorá bude preznačenie obalov realizovať

 ÚŠKVBL na základe informácií a v zmysle zákona o liekoch rozhodne o udelení výnimky a vyhradzuje si udeliť podmienky, ktoré preznačený liek musí obsahovať.

 Dopredaj veterinárneho lieku

V zmysle § 99 zákona o liekoch ÚŠKVBL môže udeliť výnimku na dopredaj veterinárneho lieku v chybnom obale. Dopredaj môže byť povolený len na veterinárne lieky, ktoré svojou kvalitou neohrozujú zdravie človeka alebo zvieraťa.

Pri žiadosti o dopredaj sa postupuje rovnako ako pri žiadosti o preznačenie obalov.