Ponuka voľného pracovného miesta

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra

————————————————————————————————————————

Funkcia: hlavný radca

Organizačný útvar: Odbor biopreparátov

Miesto výkonu štátnej služby: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Biovetská 34, 949 01  Nitra

Náplň práce: Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Komplexná, vedecká a regulačná analýza a vyhodnocovanie údajov a výsledkov o kvalite, bezpečnosti a účinnosti imunologických a veterinárnych liekov ako súčasť  žiadostí o registráciu, zmenu alebo predĺženie registrácie.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore veterinárna medicína.

Ďalšie požiadavky: znalosť práce s PC, Windows, MS Office, Internet, znalosť cudzieho jazyka: anglický (B1-úroveň mierne pokročilá)

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.Z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov PT6.

Prax – prijmeme aj absolventa.

Informácie o výberovom konaní: Znalosť ústavy SR a zákonov:Zákon č.362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, Zákon č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štrukturovaný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a pravdivosti predložených dokladov, kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni. Požadované doklady je potrebné zaslať na adresu spoločnosti.

Žiadosti posielajte na dole uvedenú adresu: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Biovetská 34, 949 01 Nitra

V prípade záujmu o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate:
Mgr. Martina Šillerová
Osobný úrad
tel.: +42137 6933 514
email: martina.sillerova@uskvbl.sk