Ponuka voľného pracovného miesta

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra

Aktualizované 19.07.2022

Funkcia: hlavný radca

Organizačný útvar: Odbor inšpekcie

Miesto výkonu štátnej služby: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Biovetská 34, 949 01  Nitra

Náplň práce: Kontrolná, inšpekčná činnosť alebo vydávanie rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej služby. Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Kontrolná, inšpekčná alebo špecializovaná činnosť pri zabezpečovaní kontroly dodržiavania správnej veľkodistribučnej praxe v pôsobnosti orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Činnosť spojená s dozorom nad trhom veterinárnych liekov.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore veterinárne lekárstvo, poľnohospodárske a príbuzné odbory

Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC, Windows, MS Office, Internet, znalosť cudzieho jazyka: anglický (B1-úroveň mierne pokročilá)

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.Z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov PT6.

Prax – prijmeme aj absolventa.

Informácie o výberovom konaní: Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe, znalosť právnych aktov EÚ vo veterinárnej a potravinovej oblasti.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štrukturovaný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a pravdivosti predložených dokladov, kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni. Požadované doklady je potrebné zaslať do 08.08.2022 na adresu spoločnosti.

Žiadosti posielajte na dole uvedenú adresu: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Biovetská 34, 949 01 Nitra

V prípade záujmu o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate:
Mgr. Martina Šillerová
Osobný úrad
tel.: +42137 6933 514
email: martina.sillerova@uskvbl.sk

————————————————————————————————————————

Aktualizované 30.06.2022

prijme do stálej štátnej služby

Funkcia: hlavný radca

Organizačný útvar: odbor inšpekcie

Miesto výkonu štátnej služby: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Biovetská  34, 949 01 Nitra

Náplň práce: Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúce najmä vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie. Kontrolná a inšpekčná činnosť, vydávanie rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej správy. Prešetrovanie sťažností a petícií vrátane vydávania rozhodnutí. Špecializovaná činnosť spočívajúca najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie pri uvádzaní súbežne dodávaných veterinárnych liekov na trh a pri pozastavení distribúcie liekov. Pri kontrole trhu zabezpečuje odber vzoriek, spolupracuje pri vypracovaní ročného plánu odberu vzoriek, vypracováva záznamovú dokumentáciu.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore veterinárna medicína, farmácia

Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC, Windows, MS Office, Internet, znalosť cudzieho jazyka: anglický (B1-úroveň mierne pokročilá)

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov PT6.

Prax – prijmeme aj absolventa.

Informácie o výberovom konaní: Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona č. 39/2007 Z .z. o veterinárnej starostlivosti, zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, znalosť právnych aktov EÚ vo veterinárnej a potravinovej oblasti.
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štrukturovaný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a pravdivosti predložených dokladov, kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni. Požadované doklady zasielať na adresu spoločnosti

Žiadosti posielajte na dole uvedenú adresu: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Biovetská 34, 949 01 Nitra

V prípade záujmu o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate:
Mgr. Martina Šillerová
Osobný úrad
tel.: +42137 6933 514
email: martina.sillerova@uskvbl.sk

————————————————————————————————————————

Aktualizované 30.06.2022

prijme do stálej štátnej služby

Funkcia: hlavný radca – posudzovateľ registračnej dokumentácie biopreparátov

Organizačný útvar: odbor biopreparátov

Miesto výkonu štátnej služby: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Biovetská  34, 949 01 Nitra

Náplň práce: Komplexná vedecká a regulačná analýza a vyhodnocovanie údajov a výsledkov o kvalite, bezpečnosti a účinnosti imunologických veterinárnych liekov ako súčasť žiadostí o registráciu, zmenu alebo predĺženie registrácie.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo alebo v odbore  hygieny potravín – napr. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť cudzieho jazyka: anglický (B1-úroveň mierne pokročilá)

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov PT6.

Prax – prijmeme aj absolventa.

Informácie o výberovom konaní: Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR, zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe.
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štrukturovaný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a pravdivosti predložených dokladov, kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni. Požadované doklady zasielať na adresu spoločnosti

Žiadosti posielajte na dole uvedenú adresu: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Biovetská 34, 949 01 Nitra

V prípade záujmu o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate:
Mgr. Martina Šillerová
Osobný úrad
tel.: +42137 6933 514
email: martina.sillerova@uskvbl.sk

————————————————————————————————————————