Ponuka voľného pracovného miesta

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra

————————————————————————————————————————

Funkcia: hlavný radca

Organizačný útvar: Odbor inšpekcie

Miesto výkonu štátnej služby: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Biovetská 34, 949 01  Nitra

Náplň práce: Kontrolná alebo inšpekčná činnosť alebo vydávanie rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej služby. Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Vykonáva komplexnú inšpekčnú činnosť, audity a kontrolu v subjektoch s vysokou náročnosťou výrobných a technologických procesov s ohľadom na dodržiavanie správnej výrobnej praxe (všetky typy inšpekcií správnej výrobnej praxe – vstupná, následná, neohlásená, plánovaná, cielená, produktová a pod.), a s tým súvisiace činnosti vrátane kontroly plnenia nápravných opatrení pre odstránenie zistených nedostatkov, prípravy podkladov na rozhodovanie o povolení, pozastavení, zrušení povolení a pod. a riešenia podnetov, odvolaní a – sťažností.

Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore chémia, farmácia, všeobecné lekárstvo, veterinárske lekárstvo alebo biológia

Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC, Windows, MS Office, Internet, znalosť cudzieho jazyka: anglický (B1-úroveň mierne pokročilá)

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.Z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov PT6.

Prax – prijmeme aj absolventa, zaškolíme.

Informácie o výberovom konaní: Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe, znalosť právnych aktov EÚ vo veterinárnej a potravinovej oblasti.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štrukturovaný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a pravdivosti predložených dokladov, kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni. Požadované doklady je potrebné zaslať na adresu spoločnosti.

Žiadosti posielajte na dole uvedenú adresu: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Biovetská 34, 949 01 Nitra

V prípade záujmu o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate:
Mgr. Martina Šillerová
Osobný úrad
tel.: +42137 6933 514
email: martina.sillerova@uskvbl.sk