Ponuka voľného pracovného miesta

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra

Aktualizované 28.04.2022

prijme do stálej štátnej služby

Funkcia: odborný radca

Organizačný útvar: odbor inšpekcie

Miesto výkonu štátnej služby: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Biovetská  34, 949 01 Nitra

Náplň práce: Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúce najmä vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie. Kontrolná a inšpekčná činnosť, vydávanie rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej správy. Prešetrovanie sťažností a petícií vrátane vydávania rozhodnutí. Špecializovaná činnosť spočívajúca najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie pri uvádzaní súbežne dodávaných veterinárnych liekov na trh a pri pozastavení distribúcie liekov. Pri kontrole trhu zabezpečuje odber vzoriek, spolupracuje pri vypracovaní ročného plánu odberu vzoriek, vypracováva záznamovú dokumentáciu.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore veterinárna medicína, farmácia

Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC, Windows, MS Office, Internet, znalosť cudzieho jazyka: anglický (B1-úroveň mierne pokročilá)

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov PT5.

Prax – prijmeme aj absolventa.

Informácie o výberovom konaní: Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona č. 39/2007 Z .z. o veterinárnej starostlivosti, zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, znalosť právnych aktov EÚ vo veterinárnej a potravinovej oblasti.
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štrukturovaný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a pravdivosti predložených dokladov, kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni. Požadované doklady zasielať na adresu spoločnosti

 Žiadosti posielajte na dole uvedenú adresu: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Biovetská 34, 949 01 Nitra

V prípade záujmu o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate:
Mgr. Martina Šillerová
Osobný úrad
tel.: +42137 6933 514
email: martina.sillerova@uskvbl.sk

————————————————————————————————————————

Aktualizované 28.04.2022

prijme do stálej štátnej služby

Funkcia: odborný radca – posudzovateľ registračnej dokumentácie biopreparátov

Organizačný útvar: odbor biopreparátov

Miesto výkonu štátnej služby: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Biovetská  34, 949 01 Nitra

Náplň práce: Komplexná vedecká a regulačná analýza a vyhodnocovanie údajov a výsledkov o kvalite, bezpečnosti a účinnosti imunologických veterinárnych liekov ako súčasť žiadostí o registráciu, zmenu alebo predĺženie registrácie.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo alebo v odbore  hygieny potravín – napr. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť cudzieho jazyka: anglický (B1-úroveň mierne pokročilá)

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov PT5.

Prax – prijmeme aj absolventa.

Informácie o výberovom konaní: Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR, zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe.
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štrukturovaný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a pravdivosti predložených dokladov, kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni.
Požadované doklady zasielať na adresu spoločnosti

Žiadosti posielajte na dole uvedenú adresu: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Biovetská 34, 949 01 Nitra

V prípade záujmu o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate:
Mgr. Martina Šillerová
Osobný úrad
tel.: +42137 6933 514
email: martina.sillerova@uskvbl.sk

————————————————————————————————————————

Aktualizované 07.04.2022

Oznam

Hľadáme inšpektora správnej výrobnej praxe.

Požadovaná prax: 2 roky

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore veterinárna medicína, farmácia, chémia a biológia

Náplň práce: Inšpekčná činnosť, audity, kontrola dodržiavania správnej výrobnej praxe pri výrobe veterinárnych liekov, pri činnosti kontrolných laboratórií a pri výrobe medikovaných krmív. Vypracovávanie a príprava podkladov k rozhodnutiu o povolení, pozastavení, zrušení povolení na výrobu veterinárnych liekov, výrobe API surovín, príprave medikovaných krmív, kontrolných laboratórií.