PRÁVNE PREDPISY SLOVENENSKEJ REPUBLIKY

Právne predpisy priamo súvisiace s činnosťou ÚŠKVBL

 • Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 17/2018 Z. z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
 • Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 39/2007 Z. z, o veterinárnej starostlivosti
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2004 Z. z. zo 14. januára 2004, ktorým sa ustanovujú požiadavky na prípravu, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 196/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu protokolu veterinárneho klinického skúšania, spôsobe jeho vedenia, podrobnosti o požiadavkách na veterinárne klinické skúšanie a správnu klinickú prax, o rozsahu a štruktúre údajov uvádzaných v správe o výsledkoch veterinárneho klinického skúšania a o spôsobe označovania skúšaného veterinárneho produktu a skúšaného veterinárneho lieku
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 128/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 158/2010 Z. z.  o náležitostiach knihy omamných látok a o evidencii dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných látok a psychotropných látok

Hlavné právne predpisy používané v rámci činnosti ÚŠKVBL

 • Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov