ZMLUVY

Zverejnenie zmlúv v zmysle uznesenia vlády SR č. 603/2010

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení  zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 súministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

Zoznam zmlúv ÚŠKVBL Nitra uverejnených na: Centrálnom registri zmlúv