MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Organizácie do činnosti ktorých sa ÚŠKVBL aktívne podieľa:

Heads of Medicines Agencies (HMA)

Riaditelia kompetentných autorít členských štátov sa pravidelne stretávajú so zameraním na vedenie a koordináciu vo vnútri systému regulácie humánnych a veterinárnych liekov.

 • MVDr. Marián Gajdoš

Koordinačná skupina pre postupy vzájomného uznávania a decentralizovaných postupov – veterinárna (CMDv)

Zodpovedná za preskúmanie a koordináciu otázok týkajúcich sa povolenia na uvedenie veterinárnych liekov na trh v dvoch alebo viacerých členských štátoch v súlade so vzájomným uznávaním alebo decentralizovaným postupom.

 • Riadny člen: MVDr. Jana Vargová
 • Alternatívny člen: MVDr. Eva Chobotová, PhD.

Európska lieková agentúra (EMA)

The Committee for Medicinal Products for Veterinary Use /Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP)

Účasť a členstvo zástupcu Slovenskej republiky vo vedeckom výbore – Výbore pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) pri EMA vyplýva z Nariadenia európskeho parlamentu a rady (ES) č. 726/2004. Výbor vydáva odborné hodnotenie liekov registrovaných centralizovanou procedúrou, prípadne iné odborné posudky pre veterinárne liečivá a lieky v rámci Európskej únie.

 • Riadny člen: MVDr. Eva Chobotová, PhD.
 • Alternatívny člen: MVDr. Katarína Massányiová, PhD.

Pracovné skupiny pôsobiace v rámci CVMP

Quality Working Party (QWP) 

Spoločná komisia pre lieky na humánne použitie / Výbor pre lieky na veterinárne použitie Kvalitná pracovná skupina (QWP) poskytuje Výboru pre lieky na humánne použitie (CHMP) a Výboru pre veterinárne lieky (CVMP) odporúčania týkajúce sa: záležitosti týkajúce sa priamo alebo nepriamo kvality humánnych alebo veterinárnych liekov.

 • Riadny člen: Ing. Zuzana Džupinová, PhD.

Pharmacovigilance Working Group (PhVWP)

Pracovná skupina pre farmakovigilanciu (PhVWP-V) poskytuje poradenstvo Výboru pre lieky na veterinárne použitie (CVMP), pokiaľ ide o koordináciu a dohľad nad farmakovigilanciou centrálne registrovaných veterinárnych liekov, ako aj liekov registrovaných prostredníctvom postupu vzájomného uznávania alebo liekov registrovaných národnou procedúrou.

 • Riadny člen: MVDr. Tatiana Holková

Ďalšie skupiny spojené s CVMP

The Working Group on Quality Review of Documents (QRD)

Pracovná skupina, ktorá sa zaoberá lingvistickou stránkou informácií o liekoch – SPC, PIL a obal

 • Riadny člen: MVDr. Marta Wagnerová

Pracovné skupiny pôsobiace v rámci EMA

Pracovná skupina ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption

Európsky Dohľad  nad spotrebou veterinárnych antimikrobík (ESVAC) a  jeho projekt zhromažďuje informácie o tom, ako sa antimikrobiálne lieky  používajú  u zvierat  v celej Európskej Únii (EÚ). Tento typ informácií je nevyhnutný na identifikáciu možných rizikových faktorov, ktoré by mohli viesť k rozvoju a šíreniu antimikrobiálnej rezistencie u zvierat.

 • Riadne členky: za vyhodnocovanie spotreby veterinárnych antimikrobík z hlásení o dovoze: MVDr. Marián Gajdoš, ÚŠKVBL a za zbieranie údajov o spotrebe veterinárnych antimikrobík z fariem: MVDr. Martina Ihnátová, ŠVPS SR

EDQM

European PharmacopoeiaCommission (EPC)/Európska liekopisná komisia

Činnosť a úlohy na zastupovanie SR pri práci európskeho liekopisu vyplývajú z podpísaného Dohovoru o vypracovaní Európskeho liekopisu, zástupcovia SR ho podpísali dňa 3. novembra 1995 a zo Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, § 129. Hlavnou úlohou EPC je príprava a schvaľovanie všeobecných a špeciálnych európskych liekopisných článkov, ktoré sú publikované v Európskom liekopise. Podľa Dohovoru o vypracovaní Európskeho liekopisu  sú členské krajiny povinné Európsky liekopis implementovať do národnej legislatívy a dodržiavať jeho ustanovenia pri kontrole a posudzovaní liečiv a liekov.

 • Alternatívny člen: Mgr. R. Kováčová, PhD./MVDr. K. Massányiová, PhD.

Group of Experts 15V (Veterinary Vaccines and Sera

Hlavnou úlohou skupiny je príprava, navrhovanie a revízia  európskych liekopisných článkov v oblasti imunologických veterinárnych liekov, ktoré  budú a sú  publikované v Európskom liekopise.

 • Riadny člen: Mgr. R. Kováčová, PhD.

The Advisory Group of the Veterinary Batch Release Network (VBRN)

Poradná skupina pre sieť agentúr a OMCL laboratórií z EÚ/EHP a iných krajín s formálnou dohodou o vzájomnom uznávaní s EÚ, ktorá zahŕňa oficiálne uvoľňovanie šarží imunologických veterinárnych liekov (OBPR/OCABR) a dôvernú výmenu informácií o kvalite imunologických veterinárnych liekov, technických informácií a súvisiacich metód.

 • Riadny člen: Mgr. R. Kováčová, PhD.

Quality Management Programme – MJA (Mutual Joint Audit)

Úlohou je vykonávanie auditov laboratórií začlenených do európskej siete OMCL

 • Technický audítor: Ing. Zuzana Džupinová, PhD.

Európska komisia

Notice to applicants working group

Pracovná skupina, ktorej hlavnou náplňou je vypracúvať, revidovať Notice to applicants, ktorý slúži na uľahčenie výkladu a uplatňovania právnych predpisov pre oblasť regulácie liekov: žiadosti, tlačivá a formuláre, terminológia, návody atď. 

 • Riadny člen: MVDr. Helena Kimleová

Standing Committee for Veterinary Medicinal Products

Pracovná skupina pri Európskej komisii, na ktorej sa prejednáva legislatíva EÚ a registrácia veterinárnych liekov registrovaných centralizovaným postupom, prípadne iné legislatívne záležitosti týkajúce sa veterinárnych liekov.

 • Zasadnutí sa zúčastňujú: MVDr. Martina Ihnátová, za ŠVPS SR a MVDr. Marián Gajdoš, za ÚŠKVBL

Veterinárny farmaceutický výbor

Veterinárny farmaceutický výbor prejednáva všetky otázky týkajúce sa veterinárnych liekov vrátane záležitostí týkajúcich sa prípravy nových legislatívnych návrhov.

 • Zasadnutí sa zúčastňujú: MVDr. Martina Ihnátová, za ŠVPS SR a MVDr.Marián Gajdoš, za ÚŠKVBL

Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE)

National focal point for Veterinary Products/ Národné kontaktné miesto OIE pre veterinárne výrobky

Opatrenia prijaté členskými štátmi OIE koordinujú národné kontaktné miesta OIE pre veterinárne výrobky, ktoré poskytujú technickú pomoc národným delegátom pri zlepšovaní a harmonizácii vnútroštátnych politík týkajúcich sa veterinárnych výrobkov.

 • MVDr. Katarína Massányiová, PhD.