POLITIKA KVALITY

Politika kvality ÚŠKVBL sa zameriava na dôsledné plnenie úloh a povinností, ktoré ÚŠKVBL vyplývajú z jeho postavenia v štruktúre štátnej správy Slovenskej republiky a z platných právnych prepisov a noriem záväzných pre ÚŠKVBL. 

V rámci politiky kvality sa manažment aktívne angažuje za vytváranie podmienok pre uplatňovanie systému manažérstva kvality v súlade s kritériami STN EN ISO 9001, STN EN ISO 9004, STN EN ISO/IEC 17025 vo všetkých ich aspektoch a za naplnenie cieľov zameraných na zákazníkov, zainteresované strany a zamestnancov ÚŠKVBL.