ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ÚŠKVBL

ÚŠKVBL je orgánom štátnej správy  s celoštátnou pôsobnosťou a medzinárodným dosahom. Na jeho čele je  generálny tajomník služobného úradu.

ÚŠKVBL je samostatnou rozpočtovou organizáciou so samostatnou  právnou subjektivitou, finančnými vzťahmi  zapojený na rozpočet štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Má spôsobilosť vystupovať vlastným menom pri uzatváraní zmlúv, majetkovo-právnych, pracovných a iných vzťahov. ÚŠKVBL tvorí jednotný, funkčný, organizačný a hospodársky celok.

Postavenie ÚŠKVBL v štruktúre štátnej správy dokumentuje nasledujúca schéma:

  1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Ministry of Agriculture and Rural Development of SR)
  2. Štátna veterinárna a potravinová správa (State Veterinary and Food Administration of SR)
  3. Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra (Institue for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments)