SŤAŽNOSTI A PETÍCIE

Sťažnosť možno podať:

  • písomne na adresu ÚŠKVBL, Biovetská 34, 949 01 Nitra
  • faxom na číslo +421-37-651 7915
  • elektronicky na adresu tatiana.dvorska@uskvbl.sk

Sťažnosť musí byť sťažovateľom vždy podpísaná. Ak sťažnosť nie je podpísaná odloží sa bez ďalšieho šetrenia. Preto sťažnosť podávanú elektronickou poštou alebo faxom odporúčame podpísať s uvedením čitateľného mena a adresy sťažovateľa, naskenovať a poslať.

Petícia musí byť vždy písomná a možno ju podať na adresu ÚŠKVBL, Biovetská 34, 949 01 Nitra.

Lehoty na vybavenie

  • sťažnosť – ÚŠKVBL je povinný prešetriť a vybaviť sťažnosť v lehote do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie môže ÚŠKVBL lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o ďalších 30 ďalších pracovných dní. O predĺžení lehoty viac ako 60 dní bude ÚŠKVBL sťažovateľa písomne informovať.
  • petícia- ÚŠKVBL je povinný petíciu posúdiť a vybaviť v lehote do 30 dní a písomne odpovedať tomu, kto ju podal alebo tomu, kto zastupuje členov petičného výboru.