OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

1. Webové sídlo Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

Webové sídlo Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ÚŠKVBL) na doméne „uskvbl.sk“ poskytuje centrálny a jednotný prístup k informáciám a elektronickým službám verejnej správy za účelom zverejňovania informácií a elektronickej úradnej komunikácie v zmysle zákonov NR SR č. 39/2007 Z. z. Národnej
rady SR o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a na úseku úradnej kontroly potravín v zmysle
zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je ÚŠKVBL.
Spracovanie osobných údajov získaných prostredníctvom webového sídla sa riadi ustanoveniami Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o OÚ)
(ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o OOÚ.

2. Aké osobné údaje ÚŠKVBL zhromažďujeme, na aký účel a akými technickými prostriedkami?

ÚŠKVBL zhromažďuje a spracúva osobné údaje len v rozsahu a na presne stanovený účel. Účelom získavania a spracúvania osobných údajov na webovom sídle ÚŠKVBL je spracovávanie podnetov a sťažností, prevádzkovanie a publikovanie registrov.
Prevádzkovateľ webového sídla zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o používateľovi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, neposkytne ich tretím osobám bez jeho súhlasu a neposkytne osobné údaje na účel priameho marketingu.

3. Kto má prístup k vašim údajom a komu sa poskytujú?

Pri poskytovaní osobných údajov z webového sídla postupuje prevádzkovateľ vždy podľa vyššie uvedených zákonov a zákona o ochrane osobných údajov. Ak dôjde k poskytnutiu alebo sprístupneniu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov alebo k nezákonnému poskytnutiu alebo sprístupneniu osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať dotknutú osobu a príjemcov osobných údajov, ktorým sa takéto osobné údaje poskytli alebo sprístupnili.

4. Ako chránime a zabezpečujeme vaše údaje?

Prevádzkovateľ v súlade s ustanoveniami § 29 zákona o ochrane osobných údajov zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov. Na tento účel boli prijaté primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, ktoré pomáhajú chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom k nim, ich použitím a vyzradením. Prevádzkovateľ webového sídla zodpovedá za zabezpečenie ochrany osobných a identifikačných údajov obsiahnutých v elektronických podaniach.

5. Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Doba zhromažďovania a spracúvania informácií vyplýva zo zákonných ustanovení. Všetky údaje zhromažďované prostredníctvom webového sídla ÚŠKVBL sú pravidelne zálohované prevádzkovateľom.

6. Kontaktné informácie

Kontaktovať nás môžete na adrese: ÚŠKVBL Nitra, Biovetská 34, 949 01 Nitra

7. Zodpovedné osoby prevádzkovateľa

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, žiadostí o informácie a uplatnenie práv dotknutých osôb adresujte priamo nášmu DPO (Data Protection Officer), ktorý je Vám k dispozícii na kontaktnej adrese: gdpr@uskvbl.sk