POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

O poskytnutie informácií možno požiadať v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o poskytnutie informácií možno podať:
a) písomne na adresu: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, 949 01 Nitra 
b) elektronickou poštou na adresu: tatiana.dvorska@uskvbl.sk

Lehoty na poskytovanie informácií

Za dátum podania žiadosti sa považuje deň doručenia žiadosti ÚŠKVBL.
ÚŠKVBL je povinný vybaviť žiadosť bezodkladne, najneskôr do ôsmich dní odo dňa podania žiadosti, pokiaľ zákon neupravuje inak.