VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa  zákona,  ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je tzv. klasický sektor

  • a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
  • b) Obec,
  • c) Vyšší územný celok,
  • d) Právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,
  • e) Združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne verejní obstarávatelia uvedení v písmenách a) až d)

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov za účelom zadania zákazky je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.

Účelom princípu hospodárnosti a efektívnosti je zabezpečiť dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie, pričom hospodárne a efektívne je také verejné obstarávanie, ktoré zabezpečí čo najvyšší počet predložených ponúk, a tým čo najširšiu hospodársku súťaž pri čo najmenšej finančnej a administratívnej náročnosti procesu verejného obstarávania.

Finančné limity § 117 zákona o verejnom obstarávaní

  • a) ≥ 5 000 eur < 70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, 
  • b) ≥ 5 000 eur < 260 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
  • c) ≥ 5 000 eur < 180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác