Činnosť Úradu

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv ako „Štátny dozor na úseku veterinárnych biopreparátov a liečiv

Vznik Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (skr. ÚŠKVBL)
v Nitre sa datuje k 1. januáru 1992. ÚŠKVBL je v zmysle Zákona NR SR č. 39/2007
o veterinárnej starostlivosti orgánom štátnej správy na úseku veterinárnych liekov.

Pôsobnosť Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv 

Pôsobnosť ÚŠKVBL  je vymedzená:

  • § 134 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • § 25 zákona č. 17/2018 Z. z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach 
  • § 10 ods. c) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • § 36d zákona 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
  • § 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavným poslaním ÚŠKVBL je rozvíjať vedeckú úroveň v hodnotení veterinárnych liekov k zlepšeniu zdravia ľudí a zvierat. ÚŠKVBL je aj členom siete úradných kontrolných laboratórií (OMCL) pri EDQM. Okrem kontroly kvality veterinárnych liekov a medikovaných krmív vykonáva uvoľňovanie šarží (OCABR/OBPR) imunologických veterinárnych liekov.

Prioritami ÚŠKVBL je zabezpečovanie dostupnosti kvalitných, bezpečných a účinných veterinárnych liekov a hodnotenie rizík spojených s ich používaním z pohľadu ochrany zdravia zvierat, ochrany spotrebiteľa (konzumenta produktov živočíšneho pôvodu), ochrany územia pred vážnymi ochoreniami (vrátane prenosných na človeka) a ochrany životného prostredia z pohľadu kontaminácie veterinárnymi liekmi spôsobom, aby samotné používanie veterinárnych liekov bolo čo najviac prospešné a súčasne čo najmenej škodlivé.