VETERINÁRNE PRÍPRAVKY A VETERINÁRNE TECHNICKÉ POMÔCKY – Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky (NÚ)

Čo je potrebné hlásiť

V zmysle zákona 17/2018 Z.z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach  je nežiaducim účinkom nepriaznivá zmena zdravotného stavu zvieraťa, ktorá môže byť spôsobená podaným veterinárnym prípravkom alebo použitou veterinárnou technickou pomôckou.

Kto a komu má hlásiť podozrenie na NÚ

Povinnosť hlásiť nežiaduce účinky VP a VTP je nasledovná:

Kto má hlásiťKomu hlásiť
Každý kto zaobchádza s VP alebo VTP*ÚŠKVBL (podľa  § 3 ods.5); § 10 ods.1 písm. e); § 18 ods. 1 písm. e) a § 19 písm. b);
*zaobchádzaním s veterinárnym prípravkom alebo veterinárnou technickou pomôckou ich výroba, uvádzanie na trh, distribúcia a ich použitie pri poskytovaní veterinárnej starostlivosti.

Ako treba hlásiť

Hlásenie o podozrení na nežiaduce účinky VP a VTP je potrebné zaslať na formulári (vzor na stiahnutie viď nižšie) a to buď elektronicky na email neziaduce_ucinky@uskvbl.sk alebo poštou na adresu: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Biovetská 34, 949 01 Nitra, Slovenská republika.