Informácie o výkone činností Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra počas mimoriadnych opatrení (COVID-19)

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra by chcel touto cestou uistiť všetkých žiadateľov, partnerov a ďalšie dotknuté strany, že aj napriek posilneným opatreniam na zníženie rizika šírenia vírusu SARS-Cov-2 spôsobujúceho epidémiu COVID-19 naďalej vykonáva všetky úkony vo svojej pôsobnosti, ktoré sa týkajú registrácie veterinárnych liekov,  schvaľovania veterinárnych prípravkov a veterinárnych technických pomôcok, ako aj vybavovanie všetkých ďalších žiadostí (napr. mimoriadne použitie veterinárneho lieku, súbežné dovozy).

Podávanie žiadostí je z dôvodu preventívnych opatrení preferované elektronicky (CESP, eudralink, e-mail), prípadne prostredníctvom doručovacej služby. Čo sa týka konzultačnej činnosti, je možné vykonávať odborné poradenstvo dištančnou formou (preferované elektronicky písomne, prípadne telefonicky).V prípade vykonávania analýz vzoriek veterinárnych liekov zabezpečujeme štandardný príjem a analýzy vzoriek pre úradné uvoľňovanie šarží imunologických veterinárnych liekov. Úradné uvoľňovanie šarží postupom OCABR a OBPR v nastavenom rozsahu nie je v súčasnej dobe obmedzené.

Výkon inšpekcií SDP a SVP je v súčasnosti upravený nasledovne:

Výkon inšpekcií SDP u držiteľov povolenia na veľkodistribúciu veterinárnych liekov, distribúciu veterinárnych prípravkov a veterinárnych technických pomôcok a vstupných inšpekcií za účelom vydania posudku na zaobchádzanie s veterinárnymi liekmi s obsahom omamných a psychotropných látok je pozastavený s platnosťou od 15.10.2020 až do odvolania.

Pred výkonom inšpekcií SVP Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra individuálne vyhodnotí mieru rizika pre vykonanie inšpekcie u výrobcov, prípadne žiadateľov o vydanie povolenia na výrobu tak, aby nedošlo k ohrozeniu inšpektovaného subjektu, jeho zamestnancov ale aj inšpektorov. Na základe tohto vyhodnotenia Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra rozhodne, či sa inšpekcia vykoná osobne v mieste výkonu, dištančne, alebo sa platnosť certifikácie do ukončenia mimoriadnej situácie administratívne predĺži, s platnosťou od 15.10.2020 až do odvolania.

Platné od 15.10.2020