Služobný úrad

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv ako „Štátny dozor na úseku veterinárnych biopreparátov a liečiv

Vznik Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (skr. ÚŠKVBL)
v Nitre sa datuje k 1. januáru 1992. ÚŠKVBL je v zmysle Zákona NR SR č. 39/2007
o veterinárnej starostlivosti orgánom štátnej správy na úseku veterinárnych liekov. Samotný ústav pôsobí predovšetkým podľa  Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, Zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, Zákona č. 47/2001 Z. z. o reklame a v oblasti medikovaných krmív podľa Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

Hlavným poslaním ÚŠKVBL je rozvíjať vedeckú úroveň v hodnotení veterinárnych liekov k zlepšeniu zdravia ľudí a zvierat. ÚŠKVBL je aj členom siete úradných kontrolných laboratórií (OMCL) pri EDQM. Okrem kontroly kvality veterinárnych liekov a medikovaných krmív vykonáva uvoľňovanie šarží (OCABR/OBPR) imunologických veterinárnych liekov.

Prioritami ÚŠKVBL je zabezpečovanie dostupnosti kvalitných, bezpečných a účinných veterinárnych liekov a hodnotenie rizík spojených s ich používaním z pohľadu ochrany zdravia zvierat, ochrany spotrebiteľa (konzumenta produktov živočíšneho pôvodu), ochrany územia pred vážnymi ochoreniami (vrátane prenosných na človeka) a ochrany životného prostredia z pohľadu kontaminácie veterinárnymi liekmi spôsobom, aby samotné používanie veterinárnych liekov bolo čo najviac prospešné a súčasne čo najmenej škodlivé.